septiembre 20, 2012

El Sueño del pibe"de droom van een jochie"
                                                                                                                                                                                        foto Bo de de Jong
   Inleiding                                                                                                                                 


    Argentinië bevond zich aan het begin van de 21e eeuw in een zware crisis. Ondanks de overvloedige natuurlijke rijkdommen en het grote grondgebied en als gevolg van industriële maar vooral sociale ontwrichting, veroorzaakt door het neoliberale beleid dat sinds de jaren 70 van de vorige eeuw was gevoerd, was de werkloosheid drastisch toegenomen en daarmee de armoede, de honger en het geweld.

     De veranderingen van de laatste 9 jaar in ons land zijn zichtbaar, maar er moet nog veel gebeuren. Er zijn nog steeds kwetsbare groepen in de samenleving die dagelijks moeten vechten voor een beter leven.

    Om een bijdrage te leveren aan deze situatie, heeft een grote groep mensen van verschillende organisaties de handen ineengeslagen om vrijwillig medewerking te verlenen aan het financieren van projecten die onze pibes (jochies) de benodigde hulpmiddelen geven om op te groeien. Wij hebben gekozen voor het project Villa Fiorito (Gran Buenos Aires), aangezien de armoede daar nog steeds erg groot is.
Daarom... El Sueño del Pibe

     Oktober en november staan in het teken van benefietcampagnes voor hulpbehoevende kinderen in Argentinië (El Sueño del Pibe). Het worden extra feestelijke maanden met concerten, workshops en dansoptredens.
     Lalo Diaz


Benefiet Actie El sueño del pibe "de droom van een jochie" Oktober / November 2012 Amsterdam


Benefietdagen "El Sueño del Pibe"
Organisatie: Academia de Tango, Amsterdam, Nederland


Basis School nr. 44, E.G.B.,Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentinie.     Basisschool nr 44, telt rond de 500 leerlingen en bevindt zich in de wijk Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires.                                                                                 

        Pal voor het gebouw van deze basisschool strekt zich de wijk “La Cava” uit, bestaande uit noodwoningen [die meestal blijvend zijn]. In deze buitenwijk van  de stad Buenos Aires wonen veel kinderrijke  families  met lage inkomens. Het is een slechte omgeving voor een goede ontwikkeling van opgroeiende kinderen.

Klas scholieren van de Basic School
    De school valt onder  de Provincie Buenos Aires. De middelen voor onderhoud en/of  uitbreidingdingen die de school van de provincie ontvangt, zijn te beperkt in verhouding tot de uitzonderlijke omstandigheden  en het grote aantal kinderen.


    De basisschool beschikt over een grote ruimte voor het niveau dat het momenteel te bieden heeft en voldoet zodoende aan de voorwaarden die het Ministerie van Onderwijs zich ten doel stelt, maar de realiteit van de stadswijk, zoals de directrice van de School Mevrouw V.S. Castro. zelf stelt, vereist van deze “bouwsteen van de maatschappij” een verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de opleidingsniveaus.
      *Helpen met de constructie van de zalen voor Kleuter en Middelbare niveau.
      *Het vergroten van het terrein achter de school.
      *Constructie van een zaal voor ceremonies en feesten en uitbreiding van de Bibliotheek,
    De directie van de school stelt zich samen met de Oudervereniging ten doel er enerzijds een Peuterspeelzaal bij te verbinden – een nog niet van de grond gekomen project – en anderzijds het basisonderwijs uit te breiden met voortgezet onderwijs – dit project wordt al gerealiseerd met officiële steun. Om hierbij aan enige eerste vereisten te voldoen, zou een groot deel van de inboedel vernieuwd moeten worden, evenals van  de aula’s (of het vergroten hiervan), alsook het verkrijgen van het benodigde lesmateriaal en instrumentarium.
    De Oudervereniging geeft samen met de directrice, Mevrouw V.S. Castro krijgt dit project van de grond door de juiste instanties in te schakelen  en sponsoring te zoeken bij zowel overheid- als particuliere instellingen.
    In dit kader hebben wij een  project uit 2009/2010 weer opgenomen, dat om administratieve redenen van de kant van de verantwoordelijke instanties van het Ministerie van Onderwijs onafgemaakt was gebleven* (zie het administratieve verslag). Het gaat hier om de uitbreiding van de bestaande bibliotheek.
Actueel bibliotheek

    Tot nu toe zijn er voor dit project door de overheidsinstanties geen middelen beschikbaar gesteld om het te kunnen realiseren. Daarom zijn degenen die hier nu het verzoek tot donatie ondertekenen de directrice, Mevrouw V. Castro samen met de Oudervereniging van de school, terwijl er inmiddels al goedkeuring is verleend door de Provinciale Schoolraad van de Provincie Buenos Aires.   


   De te realiseren verbouwing bestaat uit het optrekken van twee wanden binnen het  schoolgebouw om een bestaande ruimte uit te breiden. Dit zal geheel geschieden met materialen als cement, daktegels en er zullen geblindeerde vensters komen (zie bouwtekening) en de benodigde elektrische installaties, aangezien er in die ruimte boeken, computers, scanners en kopieerapparatuur zullen worden geplaatst.
Ruimte om de bibliotheek te bouwen
    Lalo Díaz, coördinator van de Stchting “El Sueño del Pibe” (“de droom van een jochie") in Nederland, doet samen met nog andere organisaties een oproep aan verschillende  zowel aan overheids- als particuliere-, organisaties en instellingen, ,  om medewerking te verlenen aan dit project dat een geschat kostenplaatje heeft van: € 64.400.-

    Academia de Tango van Amsterdam is uit solidariteit met dit project  bezig om een reeks van activiteiten te organiseren.   met als doel het werven van fondsen.  
* zie Oktober-November Benefiet maanden: www.academiadetango.nl

 “Sueño del Pibe”
“de droom van een jochie"

octubre 10, 2006


Villa Fiorito,Provincie Buenos Aires

Lopend door de straten van Fiorito zie je wijken met lage huisjes van mensen van eenvoudige komaf, vol met kinderen en honden. Je kunt zien dat ze uit de provincie komen. En je ziet ook dat deze kinderen in feite op straat levenVilla Fiorito is het centrum van een complex van zeven krottenwijken waar momenteel 124.000 mensen wonen. Het ligt ten zuiden van Groot Buenos Aires. De bewoners zijn afkomstig uit het binnenland of soms zelfs van buurlanden als Bolivia en Paraguay. Allen waren zij wanhopig op zoek naar werk en het verbeteren van hun levensomstandigheden, maar door hun vertrek naar de grote stad zijn ze slechts in een vicieuze cirkel beland: er is geen werk, te weinig eten, onderwijs en cultuur zijn nauwelijks bereikbaar en de hygiënische omstandigheden zijn beneden peil (vanwege het ontbreken van fatsoenlijk drinkwater en riolering). Men is gedwongen hiermee te leren leven, omdat er geen uitweg lijkt te zijn.Dit is de reden waarom een groep buurtbewoners, samen met een aantal buurtorganisaties, het initiatief heeft genomen om de kinderen uit deze buurt van de straat te halen door recreatieve en educatieve activiteiten voor ze te organiseren. Met dergelijke projecten probeert men concrete stappen te ondernemen om de bevolking anders tegen de situatie aan te laten kijken. Het accent moet komen te liggen op het creëren van betere kansen en betere levensomstandigheden. Met name voor de kinderen en jongeren, omdat zij opgroeien in een omgeving waarin ze gewend zijn geraakt aan misdaad, geweld en ziekte, zonder te weten dat het ook anders kan.Dit project betreft de bouw van een bakkerij, die tevens zal dienen als centrum voor educatie. Met het brood dat in deze bakkerij gebakken zal worden, kunnen 350 kinderen gevoed worden.Deze kinderen uit Fiorito wachten op onze hulp.
Maria Jose Ortiz.

El sueño del pibede droom van een jochie"
Benefietdagen voor kinderen in Argentinië 2006
metconcert, tangosalons, workshops,dansdemonstraties, live muziek en kunstveilinghulpprojecten:
opvang van gehandicapte kinderen in de provincie Tucumánen een bakkerij+scholings+brood voor kinderen project in Fiorito BsAs
Door de organisaties, muzikanten, kunstenaars, dansers en docenten wordt belangeloos medewerking verleend.
Organisatie: Academia de Tango, Luna de Tango, Instituto Iberoamericano de Cultura en Stichting Argentijnse muziek

Sloppenwijken in ArgentiniëVolgens een notitie van de VN woont 31,9 % van de stadsbewoners in sloppenwijken. De favelas van Rio de Janeiro bijvoorbeeld tellen evenveel inwoners als Helsinki, de hoofdstad van Finland. Maar Latijns Amerika is tevens het gebied waar stadsontwikkeling stagneert of zelfs verslechtert. Alleen Brazilië en Mexico hebben goede projecten voor stadsontwikkeling.
De studie van de VN geeft aan dat in de ontwikkelingslanden de verstedelijking van de laatste decennia gepaard is gegaan met een gigantische uitbreiding van de sloppenwijken.
In plaats van centra van economische en culturele ontwikkeling zijn de grote steden synoniem geworden voor sloppenwijk, misdaad en armoede. Als er geen maatregelen worden genomen, zo zegt de VN, dreigen deze woongebieden het beeld van de XXIe eeuw te gaan bepalen.
In het Argentinië van nu is de woningnood zorgwekkend, en één van de gevolgen is de groei van de sloppenwijken. Alleen al in het gebied tussen de hoofdstad Buenos Aires ( "Capital Federal" ) en het stedelijk gebied daaromheen ( "Gran Buenos Aires") wonen meer dan 2 miljoen mensen in sloppenwijken.
De sloppenwijken ( "Villas Miserias" ) zijn ontstaan in de jaren 30 van de vorige eeuw; op zoek naar werk trokken vele bewoners van het platteland en uit de buurlanden richting Buenos Aires. Maar ook sindsdien heeft de stad veel immigratiegolven gekend. De sloppenwijken worden gekenmerkt door afwezigheid van saniatire voorzieningen zoals riolering en drinkwater, en overbevolking.
In de oude sloppenwijken wonen grote gezinnen in kleine ruimten. Jongeren, bejaarden en mindervaliden worden het ergst getroffen in deze wijken waar criminaliteit, misbruik, drugs en ziekten vele slachtoffers maken. Door onvoldoende middelen én door gebrek aan vooruitzichten komen honderdduizenden jongeren niet toe aan voldoende scholing. Vele organisaties proberen hulp te geven, maar er is weinig uitzicht op een structurele verbetering.
In de nieuwe sloppenwijken is de situatie nog nijpender. Niet alleen zijn de woonomstandigheden hier nog veel slechter dan in de oude sloppenwijken, maar ook worden de bewoners, die vaak van ver komen, doelwit gemaakt van misdadige of politieke belangen.
Lalo Diaz